07. Operatory arytmetyczne i bitowe - przykłady

Operatory arytmetyczne

Tekst wyświetlany w kolumnie wynik jest wynikiem działania JavaScript

OperatorSkładniaWynikopis
+ a + b dodawanie
- a - b odejmowanie
* a * b mnożenie
/ a / b dzielenie
% a % b reszta z dzielenia (modulo)

Operatory bitowe

Tekst wyświetlany w kolumnie wynik jest wynikiem działania JavaScript

OperatorSkładniaWynik dec2binWynik JSopis
& a & b operację bitową AND
^ a ^ b operację bitową XOR
| a | b operację bitową OR
<< 1 a << 1 przesunięcie bitów w lewo, 1 bit
<< 3 a << 3 przesunięcie bitów w lewo, 3 bity
>> 1 a >> 1 przesunięcie bitów w prawo, 1 bit
>> 3 a >> 3 przesunięcie bitów w prawo, 3 bity

Funkcja dec2bin

<script type="text/javascript">
  function dec2bin(dec, bity = 4){
    var bin = (dec >>> 0).toString(2);
    while(bin.length<bity){
      bin='0'+bin;
    }
    return bin;    
  }
</script>