08. Operatory przypisania, logiczne i porównania

Operatory przypisania.

Symbol

Składnia

Opis

=

X = y

Przypisuje wartość y do zmiennej Y

+=

X += y

Wykonuje przypisanie X = X + y

-=

X -= y

Wykonuje przypisanie X = X - y

*=

X *= y

Wykonuje przypisanie X = X * y

/=

X /= y

Wykonuje przypisanie X = X / y

%=

X %= y

Wykonuje przypisanie X = X % y

^=

X ^= y

Wykonuje przypisanie X = X ^ y // alternatywa rozłączna bitów (xor)

|=

X |= y

Wykonuje przypisanie X = X | y //suma logiczna bitów (or)

&=

X &= y

Wykonuje przypisanie X = X & y //iloczyn logiczny bitów (and)

<<=

X <<= y

Wykonuje przypisanie X = X << y //przesunięcie bitów w lewo o y

>>=

X >>= y

Wykonuje przypisanie X = X >> y //przesunięcie bitów w prawo o y

>>>=

X >>>=y

Wykonuje przypisanie X = X >>> y //przesunięcie bitów w prawo o y

Operatory inkrementacji i dekrementacji

Symbol

Składnia

Opis

++

X++

Postinkrementacja (zwraca wartość i zwiększa wartość X o 1)

++

++X

Preinkrementacja (zwiększa wartość X o 1 i zwraca wartość)

--

X--

Postdekrementacja (zwraca wartość i zmniejsza wartość X o 1)

--

--X

Predekrementacja (zmniejsza wartość X o 1 i zwraca wartość)

Operatory porównania – wykorzystuje się je do porównania dwóch argumentów. W wyniku podawana jest wartość true, jeżeli zależność jest prawdziwa lub wartość false, jeżeli warunek nie został spełniony.

Symbol

Składnia

Opis

!=

X != y

Zwraca true, jeżeli zmienne nie są równe

<

X < y

Zwraca true, jeżeli X będzie mniejsze od y

<=

X <= y

Zwraca true, jeżeli X będzie mniejsze lub równe y

==

X == y

Zwraca true, jeżeli X jest równe y

>

X > y

Zwraca true, jeżeli X jest większe od y

>=

X >= y

Zwraca true, jeżeli X jest większe lub równe y

===

X === y

Zwraca true, jeżeli X jest równe y i są tego samego typu

!==

X !== y

Zwraca true, jeżeli X jest różne od y albo są różnych typów

Operatory logiczne

Symbol

Składnia

Opis

!

!x

Operator neguje wyrażenie

&&

X && y

Operator logiczny AND zwraca true jeżeli oba wyrażenia są prawdziwe

||

X || y

Operator logiczny OR zwraca true, jeżeli przynajmniej jedno wyrażenie jest prawdziwe