JS

Typy danych

Wyświetlanie liczb

<script>
  document.write("<table><tr><th>Wartość dziesiętna<th>Wartość ósemkowa<th>Wartość szesnastkowa<th>Notacja wykładnicza");
  document.write("<tr><td>1: "+ 1 +"<td>01: "+ 01 +"<td>0x1: "+ 0x1 +"<td>0.01e2: "+ 0.01e2);
  document.write("<tr><td>8: "+ 8 +"<td>08: "+ 08 +"<td>0x8: "+ 0x8 +"<td>0.08e2: "+ 0.08e2);
  document.write("<tr><td>123: "+ 123 +"<td>0173: "+ 0173 +"<td>0x78: "+ 0x78 +"<td>1.23e2: "+ 1.23e2);
  document.write("<tr><td>1024: "+ 1024 +"<td>02000: "+ 02000 +"<td>0x400: "+ 0x400 +"<td>1.024e2: "+ 1.024e3);
  document.write("</table>");
</script>

Metody obiektu String

<script>
  var text = "Ala ma kota";
  var _text = "<b>Ala ma kota</b><br />";
  document.write(_text);
  
  document.write("text = \""+ text +"\";<br />");
  document.write("<table><tr><th>Metoda<th>Wywołanie<th>Wynik");
  document.write("<tr><td>length()<td>text.length()<td>" + text.length);
  document.write("<tr><td>charAt()<td>text.charAt(4)<td>" + text.charAt(4));
  document.write("<tr><td>toUpperCase()<td>text.toUpperCase()<td>" + text.toUpperCase());
  document.write("<tr><td>toLowerCase()<td>text.toLowerCase()<td>" + text.toLowerCase());
  document.write("<tr><td>indexOf()<td>text.indexOf('kot')<td>" + text.indexOf('kot'));
  document.write("<tr><td>lastIndexOf()<td>text.lastIndexOf('a')<td>" + text.lastIndexOf('a'));
  document.write("<tr><td>encodeURI()<td>encodeURI(text)<td>" + encodeURI(text));
  document.write("<tr><td>decodeURI()<td>decodeURI('Ala%20ma%20kota')<td>" + decodeURI('Ala%20ma%20kota'));
  document.write("<tr><td>substr()<td>text.substr(7,4)<td>" + text.substr(7,4));
  document.write("<tr><td>slice()<td>text.slice(0,3)<td>" + text.slice(0,3));
  document.write("<tr><td>split()<td>text.split(' ')<td>" + text.split(' '));
  document.write("<tr><td>split()<td>text.split(' ',2)<td>" + text.split(' ',2));
  document.write("<tr><td>replace()<td>text.replace('Ala', 'Ola')<td>" + text.replace('Ala', 'Ola'));
  document.write("</table>");
</script>
    

Typ logiczny

<script>
  document.write("prawda: " + true + "<br />");
  document.write("fałsz: " + false + "<br />");
</script>

Typ obiektowy

<script>
  document.write(document);
</script>

Typ specjalny

<script>
  var test;
  document.write("test: "+ test +"<br />");
  test = null;
  document.write("test: "+ test +"<br />");
</script>

Typ tablicowy

tablica jednowymiarowa
<script>
  var test = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10];
  document.write("test: "+ test +"<br />");
</script>
    
tablica wielowymiarowa
<script>
  var test = [
    [ 1,1,1,1,1,1,1,1 ],
    [ 2,2,2,2,2,2,2,2 ],
    [ 3,3,3,3,3,3,3,3 ],
  ];
  document.write("test: "+ test +"<br />");
</script>
    

Operatory arytmetyczne

Tekst wyświetlany w kolumnie wynik jest wynikiem działania JavaScript

OperatorSkładniaWynikopis
+ a + b dodawanie
- a - b odejmowanie
* a * b mnożenie
/ a / b dzielenie
% a % b reszta z dzielenia (modulo)

Operatory bitowe

Tekst wyświetlany w kolumnie wynik jest wynikiem działania JavaScript

OperatorSkładniaWynik dec2binWynik JSopis
& a & b operację bitową AND
^ a ^ b operację bitową XOR
| a | b operację bitową OR
<< 1 a << 1 przesunięcie bitów w lewo, 1 bit
<< 3 a << 3 przesunięcie bitów w lewo, 3 bity
>> 1 a >> 1 przesunięcie bitów w prawo, 1 bit
>> 3 a >> 3 przesunięcie bitów w prawo, 3 bity

Funkcja dec2bin

<script type="text/javascript">
  function dec2bin(dec, bity = 4){
    var bin = (dec >>> 0).toString(2);
    while(bin.length<bity){
      bin='0'+bin;
    }
    return bin;    
  }
</script>

Operatory przypisania

Tekst wyświetlany w kolumnie wynik jest wynikiem działania JavaScript

OperatorSkładniaWynikopis
= a = b a = b
+= a += b a = a + b
-= a -= b a = a - b
*= a *= b a = a * b
/= a /= b a = a / b
%= a %= b a = a % b
^= a ^= b
a = a ^ b
|= a |= b
a = a | b
&= a &= b
a = a & b
<<= a <<= b
a = a << b
>>= a >>= b
a = a >> b
>>>= a >>>= b
a = a >>> b

Operatory inkrementacji i dekrementacji

Tekst wyświetlany w kolumnie wynik jest wynikiem działania JavaScript

OperatorSkładniaSkryptWynik

++

a++

<script>

document.write("a = " + a);

document.write("b = " + b);

document.write("b = a++");

b = a++;

document.write("a = " + a);

document.write("b = " + b);

</script>

Postinkrementacja

++

++a

<script>

document.write("a = " + a);

document.write("b = " + b);

document.write("b = ++a");

b = ++a;

document.write("a = " + a);

document.write("b = " + b);

</script>

Preinkrementacja

--

--a

<script>

document.write("a = " + a);

document.write("b = " + b);

document.write("b = --a");

b = --a;

document.write("a = " + a);

document.write("b = " + b);

</script>

Predekrementacja

--

a--

<script>

document.write("a = " + a);

document.write("b = " + b);

document.write("b = a--");

b = a--;

document.write("a = " + a);

document.write("b = " + b);

</script>

Postdekrementacja

Operatory logiczne

Tekst wyświetlany w kolumnie wynik jest wynikiem działania JavaScript

OperatorSkładniaWynik

!

!a

&&

a && b

||

a || b

Skrypt
<script type="text/javascript">
  var x = prompt("Podaj pierwszą liczbę","");
  var y = prompt("Podaj drugą liczbę","");
  var dzialanie = prompt("wybierz działanie\nd - dodawanie\no - odejmowanie\nm - mnożenie\ndd - dzielenie","");
  
  if(dzialanie == "d"){
    var tmp = parseInt(x)+parseInt(y);
    document.write (x + " + " + y + " = " + tmp);
  }
  if(dzialanie == "o"){
    var tmp = parseInt(x)-parseInt(y);
    document.write (x + " - " + y + " = " + tmp);
  }
  if(dzialanie == "m"){
    var tmp = parseInt(x)*parseInt(y);
    document.write (x + " * " + y + " = " + tmp);
  }
  if(dzialanie == "dd"){
    var tmp = parseInt(x)/parseInt(y);
    document.write (x + " / " + y + " = " + tmp);
  }
</script>
    
wynik

Skrypt

<script type="text/javascript">
  var x = prompt("Podaj pierwszą liczbę","");
  var y = prompt("Podaj drugą liczbę","");
  var dzialanie = prompt("wybierz działanie\nd - dodawanie\no - odejmowanie\nm - mnożenie\ndd - dzielenie","");
  
  x = parseInt(x);
  y = parseInt(y);
  var tmp = null;
  var tmp_d = null;
  switch(dzialanie){
    case "d" : tmp = x + y; tmp_d = ' + '; break;
    case "m" : tmp = x * y; tmp_d = ' * '; break;
    case "o" : tmp = x - y; tmp_d = ' - '; break;
    case "dd" : tmp = x / y; tmp_d = ' / '; break;
  }
  document.write(x + tmp_d + y + " = " + tmp );
</script>
    

Wynik działania

Skrypt
<script type="text/javascript">
  var x = prompt("Podaj liczbę","");
  if(x%2==0){
    document.write(""+x+" jest liczbą parzystą");
  }else{
    document.write(""+x+" jest liczbą nieparzystą");
  }
</script>
    
Wynik

Skrypt
<script type="text/javascript">
  var x = prompt("Podaj liczbę","");
  if(x%2){
    document.write(""+x+" jest liczbą nieparzystą");
  }else{
    document.write(""+x+" jest liczbą parzystą");
  }
</script>
    
Wynik

Skrypt
<script type="text/javascript">
  var x = prompt("Podaj liczbę","");
  var tmp = (x%2)? "nieparzysta" : "parzysta";
    document.write(""+x+" jest liczbą "+tmp);
</script>
    
Wynik

Skrypt
<script type="text/javascript">
  var x = prompt("Podaj liczbę","");
  document.write(""+x+" jest liczbą "+ ((x%2)? "nieparzystą" : "parzystą"));
</script>
    
Wynik

JavascriptWynik

Wypisanie cyfr 0 .. 9

<script>
  for (i = 0; i < 10; ++i)
    document.write(i);
</script>

Wypisanie liczb parzystych

<script>
  for (i = 0; i < 10; ++i){
    if(!(i%2) )
      document.write(i);
  }
</script>

Wypisanie liczb nieparzystych

<script>
  for (i = 0; i < 10; ++i){
    if( i%2 )
      document.write(i);
  }
</script>

Wypisanie wszystkich dzielników liczby 128

<script>
  var liczba = 128
  for (i = liczba; i > 0; --i){
    if( !(liczba%i) )
      document.write(i+'<br />');
  }
</script>

Użycie instrukcji continue (co 3 liczba nie będzie się wyświetlać)

<script>
  for (i = 0; i < 20; ++i){
    if( !(i%3) )
      continue;
    document.write(i+'<br />');
  }
</script>

Użycie instrukcji break,aby zakończyć pętlę

<script>
  for (i = 0; ; ++i){
    if( i%10 == 0 )
      document.write('<br />');
    document.write(i+', ')
    if( i == 200)
      break;
  }
</script>