MS Access

Microsoft Access jest to System Zarządzania Bazą Danych. Wchodzi skład Microsoft Office. Na lekcjach będziemy się zajmować lokalnymi bazami danych utworzonymi w Access, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby MS Access pracował z serwerami bazodanowymi. Czy to Microsoft SQL Server, Postre SQL lub inną bazą danych Access. W takim przypadku Access spełnia rolę nakładki graficznej dla zewnętrznej bazy danych.

Podstawowe obiekty w Access:

 • tabele – podstawowe obiekty bazy danych służące do przechowywania danych,
 • formularze – służą do przedstawiania danych z tabel lub kwerend w sposób graficzny. Można ich używać do wprowadzania, edycji lub wyświetlania danych . Za pomocą formularzy można sterować dostępem do danych,
 • kwerendy – umożliwiają przeszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie danych. Służą do pobierania informacji z tabel, ich przetwarzana oraz wykonywanie obliczeń. Za pomocą kwerend można wybrać grupę rekordów spełniających określone warunki i wykonać na tych rekordach działania,
 • raporty – obiekty, które służą do wyświetlania i drukowania zestawień danych z tabeli lub kwerendy. Dzięki możliwości grupowania i tworzenia podumować stosuje się je do prezentowania wszelkiego rodzaju sprawozdań,
 • makra – to procedury, których działanie powoduje wykonanie jednej lub kilku czynności zwanych akcjami. Każde makropolecenie to lista akcji wraz z argumentami akcji i warunkami decydującymi o tym, czy dana akcja będzie wykonana. Makropolecenia pozwalają uprościć i zautomatyzować obsługę baz danych. Mogą być uruchamiane gdy wystąpi określone zdarzenie, a połączenie zdarzenia z makropoleceniem odbywa się za pomocą właściwości zdarzeń.
 • moduły – to zbiory procedur i funkcji napisanych w języku Visual Basic.

Zasady nazywania obiektów.

 • maksymalna długość nazwy to 64 znaki,
 • może zawierać litery, cyfry, spacje i znaki specjalne,
 • w nazwie nie może wystąpić:
  • kropka,
  • wykrzyknik,
  • nawiasy prostokątne,
  • oraz pojedynczy cudzysłów,
 • nazwa nie może zaczynać się od spacji,
 • nie mogą występować znaki niedrukowane.

Dane w bazie danych zapisywane są w tabelach. W bazie danych może być wiele tabel przechowujące informacje o różnych encjach.

Tworzenie bazy danych:

plik → nowe → pusta baza danych → podajemy lokalizację zapisu → utwórz

 01

Po wykonaniu tych kroków, program od razu przechodzi do tworzenia tabeli

02

Aby utworzyć nową tabelę należy wybrać:

zakładka „narzędzia główne → tabela

03

Utworzymy teraz kilka tabel. Niech to będą 3 tabele opisujące uczniów i ich oceny z przedmiotu bazy danych

 • tabela „uczeń” ma 3 pola: imię (tekst), nazwisko (tekst), nr w dzienniku (liczba)
 • tabela „ocena” ma 3 pola: ocena (liczba), id_przedmiot (liczba), id_ucznia (liczba)
 • tabela „przedmiot” ma 1 pole: nazwa (tekst)

Teraz przejdziemy do utworzenia relacji pomiędzy tabelami: projektowanie → relacje. Z okna wybieramy wszystkie tabele i klikamy „dodaj”, a następnie „zamknij”

05

Relacje tworzy się poprzez złapanie i przeciągnięcie jednego pola tabeli na odpowiadające mu pole w tabeli drugiej.

Zrobimy 2 relacje pomiędzy tabelami: łapiemy z tabeli ocena wpis „przedmiot” i przeciągamy na tabelę „przedmiot” upuszczając na wpis o nazwie „nazwa”. Pokazuje się takie okienko:

W oknie tym określamy jakie pola biorą udział w relacji, jaki będzie typ sprzężenia obu pól i czy system bazodanowy ma wymuszać więzy integralności pomiędzy tymi polami. Wybieramy typ sprzężenia „1” – Uwzględnia tylko te wiersze, w których sprzężone pola z obu tabel są równe. Zaznaczamy również „wymuszaj więzy integralności” i klikamy „OK”. Podobnie robimy z pozostałą tabelą. Po wykonaniu tych zadań będziemy mieli mniej więcej taki widok:

06

Klikamy zamknij i zapisujemy zmiany w relacjach.

Teraz wpiszemy kilka danych do naszych tabel. Jak widzicie wszystkie tabele mają relacje z oceną, więc system nie da nam wpisać żadnych ocen, dopóki nie uzupełnimy danych w tabelach przedmiot i uczeń. Na początku wpiszemy po jednym rekordzie do tabeli uczeń i przedmiot.

Jak uzupełnimy dane tabele „uczeń” i „przedmiot” o dane to możemy przejść do tabelki ocena i wpisać ocenę. W ten sposób wpisywania ocen jest trudny. Musimy znać jaki identyfikator ma dany przedmiot, jaki identyfikator ma uczeń.

Do wpisywania, edycji, przeglądania danych są przeznaczone formularze. Bezpośrednio w tabelach również można wpisywać dane, ale jest to czasem bardzo trudne, a niejednokrotnie niemożliwe.

Formularze służą do wstawiania, edycji, przeglądania danych zawartych w tabelach, kwerendach

Tworzenie formularza, który pozwoli na dodanie danych do tabeli „przedmiot”.

Formularze można tworzyć na kilka sposobów. Najłatwiejszy to kliknięcie guzika „formularz” na karcie tworzenie mając zaznaczoną jakąś tabelę.

01

Po wykonaniu tej akcji będziemy mieli mniej taki widok jak na obrazie poniżej

02

Zaznaczone 3 ikonki po prawej oferują nam zmianę zmianę widoku formularza:

 • widok formularza,
 • widok układu
 • widok projektu formularza.

W widoku projektu i układu możemy pozmieniać nazwy etykiet, przesuwać formanty, zmienić ich wielkość, kolory, sposób wyświetlania.

Do formularza dołożymy guziki do nawigacji po rekordach w tabeli. Po pierwsze musimy sprawdzić czy jest zaznaczona opcja „użyj kreatorów formantów”

03

Teraz umieścimy kilka guzików, aby można było nawigować po rekordach w tabeli.

Przechodzimy na widok projektu, wybieramy przycisk i klikamy bądź rysujemy w oknie formularza.

04

Po narysowaniu guzika na formularzu pokaże się okno do wyboru akcji. Proszę o wybranie polecenia przejdź do następnego rekordu.

05

Proszę wykonać 5 guzików, których polecenia to: pierwszy rekord, poprzedni rekord, następny rekord, pierwszy rekord, dodaj nowy.

Formularz niech wygląda tak:

06

Proszę o wykonanie takiego samego formularza dla tabeli przedmiot.

Trudniejsza sprawa jest z formularzem dla oceny. W formularzu tym muszą się wyświetlić informacje z dwóch innych tabelek. Ale o tym w następnym artykule.

Na koniec ustawimy jeden z formularzy jako formularz startowy. Będzie się on wyświetlał po uruchomieniu bazy danych.

MS Access 2007: przycisk pakietu MS Office → Opcje programu Access → bieżąca baza danych → opcje aplikacji → wyświetl formularz → wybieramy formularz z listy → ok

MS Access późniejszy: Plik → Pomoc → Opcje → bieżąca baza danych → opcje aplikacji → wyświetl formularz → wybieramy formularz z listy → ok

W MS Access tworzymy relacyjne bazy danych, czyli pomiędzy tabelami mamy powiązania. Często zdarza się, że w jednej tabeli mamy klucze obce kilku innych tabel. W naszym poprzednim przykładzie mamy tabelę ocena, a w niej klucze obce z tabeli uczeń i przedmiot.

Po standardowym utworzeniu formularza nie mamy możliwości wyboru z np. listy rozwijanej danych z innej tabeli. Uzupełnianie takiej tabeli jest bardzo trudne lub praktycznie niemożliwe.

Teraz utworzymy formularz, gdzie z listy rozwijanej wybierzemy ucznia, przedmiot i wpiszemy mu ocenę.

 

 

Najpierw trzeba usunąć relacje jakie utworzyliśmy. Relacje utworzymy w inny sposób, w sposób który pozwoli nam wybierać w formularzu wpisy z innej tabeli. Przechodzimy na zakładkę projektowanie i klikamy w relacje. Usuwamy relacje.

01

 

 

Otwieramy tabelę ocena i włączamy widok projektu.

02

 

 

Po wyborze widoku projektu mamy mniej więcej taki widok

03

 

 

Następnie klikamy w wierszu id_przedmiot i wybieramy kreator odnośników

04

 

 

Otworzy się okno. Wybieramy obiekt pole odnośnika ma pobierać wartości z innej tabeli lub kwerendy

05

 

 

Na następnym ekranie wybieramy Tabela:przedmiot

06

 

 

Teraz wybieramy które pola będą wyświetlane w formularzu

07

 

 

Teraz podajemy w jaki sposób będą dane sortowane

08

 

 

Na tym ekranie klikamy dalej

09

 

 

Na tym ekranie wybieramy integralność danych i ograniczenie usuwania

10

 

 

Analogicznie należy zrobić id_ucznia.

 

 

Po tych krokach zamykamy i zapisujemy tabelę. Z lewej strony zaznaczamy tabelę i klikamy w guzik Formularz.

11

 

 

Po utworzeniu formularza otrzymamy widok podobny do zrzutu ekranu

12

 

 

Po przełączeniu formularza w tryb Widok formularza możemy sprawdzić czy wszystko zrobiliśmy poprawnie.

Od tej pory możemy z listy rozwijanej wybrać ucznia i przedmiot i wstawić mu ocenę.

13